Knihovní řád

Městská knihovna Lanškroun


nám. A. Jiráska 142


563 28 Lanškroun
KNIHOVNÍ ŘÁD


V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Lanškroun, schválenou dne 24. září 2002 Zastupitelstvem města Lanškroun usnesením č 134/2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád.

I. Základní ustanovení


Čl. 1Poslání a činnost knihovnyKnihovna je knihovnou základní s univerzálním fondem ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 12 knihovního zákona. Dále plní regionální funkci pro základní knihovny regionu, jejíž rozsah je upraven zvláštními dohodami.
Čl. 2Veřejné knihovnické a informační služby1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak,


jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to


zejména:


výpůjční služby /prezenční i absenční /


meziknihovní služby


informační služby /informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, informace z oblasti veřejné správy, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru , informace získané přístupem do internetové sítě/


propagační služby/ pořádání besed, přednášek, exkurzí a jiných vzdělávacích akcí/


kopírovací služby/ kopírování textž a dokumentu z fondu knihovny a pro uživatele knihovny/2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna


bezplatně.3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:


připojení na internet


příležitostné pronajímání prostor v čp. 142


příležitostný prodej knihTyto služby poskytuje knihovna za úhradu ve výši skutečně vynaložených


nákladů.4. Veškeré finanční částky /manipulační poplatky, sankční poplatky apod./ jsou


knihovnou účtovány v souladu s Knihovním řádem ve výši stanovené


Ceníkem.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


Čl. 3Registrace uživatele1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba


vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené


knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz je nepřenosný a za


jeho zneužití zodpovídá sám uživatel.2. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje: jméno, příjmení,


bydliště, datum narození. Změny základních osobních údajů je povinen


uživatel neprodleně ohlásit.3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu


zákonného zástupce.4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě


registrace na Úřadu pro ochranu osobních dat a v souladu se Směrnicí


pro ochranu osobních dat v knihovně.
Čl. 4Povinnosti a práva uživatelů knihovny1.Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí respektovat stanovená opatření k udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid.2.Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.3.Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
Čl. 5Pokyny pro využívání výpočetní techniky1.Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.2.Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.3.Uživatel může kopírovat na diskety a USB flash disky informace získané z bází dat zpřístupněných na internetu. Ke stejnému účelu může použít i tiskárnu.4.Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky.5.Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat / viz. zákon č. 121/2000 – autorský zákon /.

III. Výpůjční řád


Čl. 6Zpřístupňované knihovní dokumenty1.Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.2.Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 Knihovního zákona a vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb.3.Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů:


kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty


které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny / příruční knihovna /


které byly vypůjčeny z jiných knihoven s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny
Čl. 7Postupy při půjčování1.Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis o závadách v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.2.Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dokumentu s větší pořizovací hodnotou než 500,- Kč , výpůjčku prostřednictvím meziknihovní služby a výpůjčku výměnného souboru.3.Uživatel může požádat ústně o rezervaci dokumentu při osobní návštěvě půjčovny nebo přes své čtenářské konto přes počítač.4.Návštěvníkovi, který není uživatelem knihovny a chce si půjčit potřebné dokumenty, poskytne knihovna tzv. jednorázovou výpůjčku nejvíce 3 titulů za zvláštní manipulační poplatek.5.Nemocným a jinak handicapovaným uživatelům doručí knihovna na


požádání dokumenty domů /donášková služba/.
Čl. 8Výpůjční lhůty a vrácení vypůjčeného dokumentu1.Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena , požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument jiný uživatel. V odůvodněných případech lze povolit novou výpůjčku téhož dokumentu.2.Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.3.Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu odpovídající ztrátě dokumentu.4.Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrhováním, zvýrazňováním, psaním poznámek nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
Čl. 9Povinnosti a práva uživatelů pro půjčování mimo knihovnu1.Při půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.2.Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, při vrácení dokumentu obdrží na vyžádání potvrzení o stavu jeho čtenářského konta, tedy i o vrácení .3.Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení a dále zasílá písemné upomínky/ II., III, a IV. /. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat v občanskoprávním řízení. Veškeré náklady s tím spojené hradí uživatel.4.Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Čl. 10Povinnosti a práva uživatelů čítárny1.Služeb čítárny může využívat občan bez platného čtenářského průkazu.2.V čítárně jsou nejnovější čísla periodik volně přístupná a půjčují se prezenčně po jednom exempláři.3.Starší čísla časopisů a novin se půjčují absenčně v půjčovně pro dospělé nebo v půjčovně pro děti.4.V čítárně není možno jíst a pít. Uživatelé jsou povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek.5.Služby se neposkytují čtenářům opilým, nebo těm, kteří mimořádným znečištěním oděvů a nepřiměřeným chováním ostatní uživatele obtěžují.
Čl. 11Reprografické služby1.Knihovna mže podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.2.Reprografické služby se poskytují pouze z fondu knihovny nebo


z fondu jiných knihoven v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s autorským zákonem.3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v ostatních knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s autorským zákonem a ustanoveními knihovny, která kopie zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení Knihovního řádu


Čl. 12Ztráty a náhrady1.Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.2.O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požádat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání nebo vázané kopie dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.3.Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.4.Do vyřešení způsobu náhrady a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Čl. 13Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu1.Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.2.Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou, případně za pomoci městské policie.3.Za manipulaci a vystavení duplikátu ztraceného průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.
Čl. 14Náhrada všeobecných škod1.Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, se stanoví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. )2.Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení


1.Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel knihovny.2.Součástí knihovního řádu jsou přílohy.3.Tento knihovní řád nabývá účinnosti od 1. dubna 2003 a platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu


1.Aktuální ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Lanškroun2.Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

V Lanškrouně dne 10. dubna 2003
Mgr. Linda Matlasová


ředitelka knihovny


-->