Výpůjční řád

V ý p ů j č n í     ř á d

 

Čl. 1

1. Městská knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem. Jejím zřizovatelem je Město Lanškroun.

 

2. Knihovna poskytuje uživatelům tyto služby:

- půjčování knih a časopisů

- studování materiálů a periodik v prostorách půjčoven a v čítárně

- odborná pomoc při výběru knih

- rezervování požadovaných knih

- zodpovídání faktografických a bibliografických dotazů a dotazů na služby knihovny

- meziknihovní služby

- připojení na Internet

- kopírování z dokumentů knihovny


3. Právo využívat služeb knihovny má řádně zaregistrovaný čtenář, který respektuje Knihovní řád.

 

Čl. 2

  1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která předloží doklad ke kontrole základních osobních údajů a svým podpisem na přihlášce potvrdí, že se seznámila s knihovním řádem a bude se jím řídit. Děti mladší 15 let se stanou uživateli s písemným souhlasem zákonného zástupce.

  2. Při půjčování knih a ostatních materiálů vstupuje knihovna a uživatel do občanskoprávního vztahu, ze kterého vyplývají práva a povinnosti upravené Občanským zákoníkem.

  3. Knihovna vystaví novému uživateli průkaz. Průkaz je nepřenosný a jeho ztrátu je uživatel povinen hlásit knihovníkovi. Za jeho zneužití zodpovídá sám. Za vystavení duplikátu průkazu při jeho ztrátě zaplatí čtenář 20,-Kč. Bez průkazu nelze knihy půjčit ani vrátit.

  4. Uživatel je povinen hlásit knihovně ihned změnu základních osobních údajů.

  5. Zápis do evidence uživatelů se obnovuje každý kalendářní rok a uživatel je povinen zaplatit manipulační poplatek v následující výši:

základní poplatek 120,-Kč

snížený poplatek pro důchodce a studující 80,- Kč

poplatek pro děti 50,- Kč

Návštěvník, který není uživatelem knihovny a chce si půjčit jednorázově potřebné dokumenty, zaplatí poplatek 20,- Kč a má právo si vypůjčit maximálně 3 tituly.

6.  Každý uživatel má právo půjčit si domů jakýkoliv dokument na dobu jednoho měsíce. Výjimku tvoří dokumenty z příruční knihovny a vypůjčené z jiných knihoven s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

7.  Uživatel může požádat o prodloužení výpůjční lhůty, není-li kniha zamluvená jiným čtenářem. Vedení knihovny může u některých titulů výpůjční dobu zkrátit. V tomto případě nelze žádat o prodloužení výpůjční lhůty.

8.  Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty do uplynutí výpůjční lhůty, je povinen zaplatit poplatek z prodlení 10,- Kč / předupomínka - nezasílá se poštou /. Neučiní-li tak do dvou měsíců po uplynutí výpůjční lhůty, bude písemně upomenut formou I., II. a případně III. upomínky.

Poplatek za I. upomínku činí 30,- Kč, za II. 40,- Kč a za III. upomínku 70,- Kč.

9.  Nevrátí-li uživatel dokumenty ani po uvedeném upomenutí, ani nevstoupí s knihovnou v jednání o náhradu za nevrácené knihy, bude vrácení nebo náhrada vymáhána v občanskoprávním řízení.

10. Uživatel je povinen zacházet s knihami i ostatními dokumenty šetrně, před odchodem z knihovny nahlásit eventuální závady. Za poškození půjčených dokumentů a jejich knihovnické úpravy uživatel zodpovídá. O závažnosti poškození rozhodne knihovník a určí způsob náhrady. Za poškozenou knihovnickou úpravu a obal uhradí uživatel 20,- Kč, za poškození čárového kódu 20,- Kč.

11. Ztratí-li uživatel dokument nebo způsobí jeho úplné zničení, je povinen obstarat knihovně stejný nebo zaplatit jeho cenu a cenu knihovnického zpracování. Je-li dokument pro knihovnu nepostradatelný, a nelze jej jinak nahradit, pořídí fotokopii s vazbou.

12. Požaduje-li uživatel dokument, který knihovna nemá ve svém fondu, má právo požádat o jeho zapůjčení prostřednictvím meziknihovní služby. V tomto případě musí respektovat i kratší výpůjční lhůtu nebo prezenční půjčení. Musí také uhradit městské knihovně část nákladů na poštovné a balné ve výši 50,- Kč za 1 svazek.

13. Uživatelé i ostatní zájemci mají možnost propůjčit si zařízení knihovny k napojení na Internet za těchto podmínek:

30 minut přístupu ZDARMA, poté každá další minuta 0,50 Kč.

Doba přístupu je omezena na 30 min, pokud čeká další zájemce.

14. Právo užívat služeb knihovny zaniká, odhlásí-li se uživatel sám nebo porušuje-li ustanovení Knihovního řádu.


Čl. 3

 

  1. Čítárenskou část půjčoven může využívat uživatel pouze s platným čtenářským průkazem.

  2. Služeb čítárny může čtenář využívat po předložení průkazu uživatele knihovny nebo po nahlášení jména. Řídí se čl. 10 Knihovního řádu – Povinnosti a práva uživatele čítárny.

  3. Výpůjční doba je vyvěšena v prostorách knihovny a její změny včas ohlášeny v místním tisku a na internetových stránkách.

  4. Případné stížnosti a připomínky k činnosti knihovny mohou čtenáři podávat výpůjční službě a vedení knihovny.

  5. Tento dokument je výtahem z Knihovního řádu, který je přístupný v prostorách půjčoven a v čítárně. Jeho dodržování je podmínkou pro využívání všech služeb knihovny.

 

V Lanškrouně, 5. ledna 2015

Bc. Iva Semlerová

ředitelka knihovny

 

 


-->