Fotokronika

Beseda s F.Šestákem 15.10.

506-1-22-5-oba-na-Finisterre
506-1-22-5-oba-na-Finisterre
P1010242
P1010242
P1010243
P1010243
P1010244
P1010244
P1010246
P1010246
P1010247
P1010247